Nasze cele


CELEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, NAUKOWO-TECHNICZNA, OŚWIATOWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, DOBROCZYNNOŚCI I OCHRONY ZDROWIA POPRZEZ:

A) UPOWSZECHNIANIE WIEDZY Z ZAKRESU: NAUKI, TECHNIKI I OCHRONY ZDROWIA W KONTEKŚCIE BUDOWNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I CZŁOWIEKA,

B) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH NA RZECZ OŚWIATY, NAUKI, TECHNIKI, OCHRONY ŚRODOWISKA, ZDROWIA CZŁOWIEKA I DOBROCZYNNOŚCI,

C) POZNAWANIE, PROPAGOWANIE I ASYMILACJA NA GRUNT KRAJOWY ORAZ ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRAWA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH I ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH,

D) UPOWSZECHNIANIE, OCHRONA WOLNOŚCI, PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI,

E) PROPAGOWANIE PRAW CZŁOWIEKA JAKO PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA I SPOŁECZEŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO,

F) UPOWSZECHNIENIE ZASAD PRAWORZĄDNOŚCI I DEMOKRATYCZNEGO PAŃSTWA PRAWA,

G) WZMACNIANIE W SPOŁECZEŃSTWIE POSZANOWANIA DLA GODNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA,

H) DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY PRAWA CZŁOWIEKA I OBYWATELA,

I) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI,

J) DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH,

K) NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA, WYCHOWANIE, BADANIA NAUKOWE I INNOWACYJNOŚĆ,

L) PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA NARODOWOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, ŚWIADOMOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRAW OBYWATELSKICH I KULTUROWYCH,

M) NIESIENIE POMOCY SPOŁECZNEJ I PRAWNEJ DLA NAJUBOŻSZYCH OSÓB I RODZIN LUB OSÓB W POTRZEBIE,

N) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POMOCY OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN W KRAJU I ZA GRANICĄ.